Üyelik Koşulları

Üyelik koşulları Dernek Tüzüğü 3. maddesinde belirtilmiştir.

Madde-3: Dernek Üyeleri - Üye Olma, Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma

a- Dernek Üyeleri - Üye Olma

Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

Asil Üye:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan tıp doktoru olup KBB Uzmanlığı belgesine sahip olan gerçek kişiler ve KBB ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üye: Yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösterenler ve destekleyenler, çalışmalarıyla Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında yüksek başarılar sağlamış, bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler ve uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş üyelerdir. Yönetim Kurulu’nca, Onur Kurulu’nun görüşü alınarak seçilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyelerden aidat alınmaz, fakat Derneğin kongre dahil her türlü etkinliğine katılım ücreti ödemeden katılabilirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.

b- Üyelikten Ayrılma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda ayrılma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

c- Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

1- Dernek amaç, ilke ve faaliyetlerine uymayan davranışlar sergilenmesi; hekimlik etik ve kuralları ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması,

2- Dernekten yetki alınmaksızın Derneğin yükümlülük altına sokulması veya temyiz kudretinin kaybettirilmesi,

3- Yüklenilen yıllık aidatın birbirini takip eden iki sene ve haklı bir gerekçe olmaksızın, yazılı ihtara rağmen verilen süre içinde ödenmemesi,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uyulmaması,

5- Üye olma şartlarının kaybedilmiş olması.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu kişi üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden ayrılan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.Üyelik

Döviz Kurları

  •   1.-USD     27,4671.-TL
  •   1.-USD     27,4671.-TL

  •   1.-EUR     29,0305.-TL
  •   1.-EUR     29,1264.-TL