Dernek Tüzüğü

Dernek tüzüğümüz aşağıda dikkatinize sunulmuştur.

Madde-1: Derneğin Adı ve Merkezi

a- Derneğin Adı: Bursa Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği (Dernek adı “Bursa KBB ve BBC Hekimleri Derneği” olarak da kullanılabilir).

b- Derneğin Merkezi: Bursa

Derneğin şubesi yoktur.

Madde-2: Derneğin Amacı ve bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı

a- Derneğin Amacı:

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi bilim dalını Bursa’da, Bursa KBB ve BBC topluluğunu ulusal ve uluslar arası düzeyde temsil etmek; bu bilim dalı ile ilgili kişisel ve toplumsal sorunlarla ilgilenmek, toplumu bu konularda aydınlatmak; Kulak Burun Boğaz uzmanları arasında işbirliği ve dayanışmayı sağlamak; etik ve deontolojik ilkeleri yaygınlaştırmak ve uygulanmasını sağlamak; bu bilim dalının kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bunun için aşağıdaki maddelerde sayılan faaliyetlerde bulunur.

b- Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1- Halk sağlığını korumak amacı ile uzmanlık dalımızla ilgili koruyucu ve tedavi edici çalışmalar yapmak,

2- Her türlü yurt içi, yurt dışı, ulusal ve uluslar arası kongre ve bilimsel toplantıları düzenlemek ya da desteklemek; üyelerinin ve temsilcilerinin yurt içi ve yurt dışı toplantılara katılmasını teşvik etmek, desteklemek, yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların benzer üyelerini ülkemizdeki toplantılara katılmaya davet etmek,

3- Basın yayınla ilgili yasalara uygun olmak kaydıyla kitap, dergi, kaset, CD, broşür ve kongre tutanakları basmak ve yaymak,

4- Kitaplık kurmak, bilimsel içerikli filmler hazırlamak ve ilgili yasalara uygun olmak kaydıyla yurt içi ve dışından benzeri filmleri temin etmek,

5- Bilimsel çalışmalara yardımcı olmak amacıyla yurt içinden ve dışından konu ile ilgili uzman ve teknisyen temin etmek,

6- Türkiye’de Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanlık eğitiminin kalitesini arttırmak ve standardizasyonuna katkıda bulunmak; bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslar arası KBB Derneklerine tüzel üye olmak, çalışmalarına katılmak ve destek vermek,

7- Gerekli görüldüğü hallerde iktisadi işletmeler açmak,

8- KBB ve BBC alanında yapılan bilimsel çalışmalara maddi ve manevi desteklerde bulunmak,

9- Üyeler arasında sosyal dayanışma ve iletişimi sağlamak amacı ile etkinliklerde bulunmak.

c- Faaliyet alanı

Dernek sağlık alanında faaliyet gösterir.

Madde-3: Dernek Üyeleri - Üye Olma, Üyelikten Ayrılma ve Çıkarılma

a- Dernek Üyeleri - Üye Olma

Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

Asil Üye:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan tıp doktoru olup KBB Uzmanlığı belgesine sahip olan gerçek kişiler ve KBB ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren tüzel kişiler bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulu’nca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulu’nca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Onursal Üye: Yurt içinde ve dışında Derneğe karşı yakın ilgi gösterenler ve destekleyenler, çalışmalarıyla Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında yüksek başarılar sağlamış, bu bilim dalının gelişmesine katkıda bulunmuş kişiler ve uzun yıllar mesleğe hizmet etmiş üyelerdir. Yönetim Kurulu’nca, Onur Kurulu’nun görüşü alınarak seçilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyelerden aidat alınmaz, fakat Derneğin kongre dahil her türlü etkinliğine katılım ücreti ödemeden katılabilirler. Türk vatandaşı olmayan onursal üyelerde ikamet şartı aranmaz.

b- Üyelikten Ayrılma

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernek üyeliğinden ayrılma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda ayrılma işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

c- Üyelikten Çıkarılma

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır:

1- Dernek amaç, ilke ve faaliyetlerine uymayan davranışlar sergilenmesi; hekimlik etik ve kuralları ile tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranılması,

2- Dernekten yetki alınmaksızın Derneğin yükümlülük altına sokulması veya temyiz kudretinin kaybettirilmesi,

3- Yüklenilen yıllık aidatın birbirini takip eden iki sene ve haklı bir gerekçe olmaksızın, yazılı ihtara rağmen verilen süre içinde ödenmemesi,

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uyulmaması,

5- Üye olma şartlarının kaybedilmiş olması.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde Yönetim Kurulu kararı ile söz konusu kişi üyelikten çıkarılır.

Dernek üyeliğinden ayrılan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

 

Madde-4: Derneğin Organları

a- Genel Kurul

b- Yönetim Kurulu

c- Denetleme Kurulu

d- Onur Kurulu’ndan

ibarettir.  

 

a- Genel Kurul

Derneğin Genel Kurul’u, aidat borcu olmayan asil üyelerden oluşan en yüksek karar organıdır.

Genel Kurul Dernek Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile iki yılda bir Mart ayı içinde Derneğin Merkezinin bulunduğu ilde olağan olarak toplanır.

Çağrı Usulü

Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin bizzat katılımıyla açılır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, Yönetim Kurulu’nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel Kurul’da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin Yönetim Kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Genel Kurulda karar yeter sayısı geçerli oyların yarıdan fazlasıdır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kurulu’na yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulunun yeni Başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde veya Denetleme Kurulu, denetimleri sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemler tespit ettiğinde yahut dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi Dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

Genel Kurul’un Görevleri

Genel Kurul aşağıdaki görevleri yerine getirir;

a- Dernek organlarını seçmek,

b- Dernek tüzüğünü gerektiğinde değiştirmek,

c- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşüp, Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,

d- Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirmek suretiyle kabul etmek,

e- Demeğe gerekli taşınmaz malların satın alınması için veya mevcut malların satılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,

f- Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a sunduğu konuları karara bağlamak,

g- Derneğin federasyona katılması veya ayrılması için karar almak,

h- Demeğin yurt dışındaki Dernek veya teşekküllere üye olarak katılması veya ayrılması için karar vermek,

i- Derneğin feshine karar vermek,

j- Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yapmaktır.

b- Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oy ile seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Olağanüstü Genel Kurul’da seçim olması halinde seçilen Yönetim Kurulu’nun görev süresi takip eden Olağan Genel Kurul’a kadardır. Seçilen Yönetim Kurulu'nun asil üyeliklerinden boşalma olursa yedeklerden en çok oy alan üye Yönetim Kurulu’na davet edilir. Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul toplantısından sonraki üç gün içinde toplanarak kendi içlerinden bir başkan, bir sekreter ve bir sayman seçerler.

 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu kendi içinde ayda en az bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz ve üst üste üç kez katılmayanlar Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğinden düşürülür ve yerine sıradaki üye çağrılır. Yönetim Kurulu tüzük maddeleri ve Genel Kurul kararlarına uygun olarak kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için çaba gösterir.

Yönetim Kurulu’nun Görevleri :

1- Derneği temsil etmek veya bu konuda yeter sayıda kişiye yetki vermek,

2- Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak,

3- Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak,

4- Derneğin amacına varmak için tüzüğün 2. maddesinde yazılı işler üzerinde çalışmak ve girişimleri yapmak, gerekli olduğu takdirde asil üyeleri aynı işler için şahıs ve komisyon halinde görevlendirmek,

5- Dernek Tüzüğü’nün ve mevzuatın kendisine verdiği işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

6- Derneğin çalışmasına ve organlarına ait yönetmelikleri ve başka kuruluşlarla işbirliği ilkelerini hazırlamak, yeniden düzenlemek ve uygulamak,

7- Dernek üyeliğine başvuruları 30 gün içinde karara bağlamak ve sonucu müracaat sahibine yazılı olarak bildirmek; dernek üyeliğine son verme işlemlerini karar bağlamak,

8- Derneğin amaçları doğrultusunda koruyucu, tedavi edici ve eğitici tesisler kurmak ve işletmek,

9- Yayınlanacak eserleri ve mali bakımdan desteklenecek araştırmaları belirlemek, yurt içi ve dışı bilimsel etkinlikler için dernek üyelerini görevlendirmek,

10- Yapılacak mesleki ve bilimsel etkinliklerin yıllık veya daha uzun süreli programlarını yapmak ve bu etkinlikler için gerekiyorsa Dernek üyelerine, kurullarına veya temsilcilerine yetki vermek, bilimsel toplantıların konularını belirlemek, bilimsel toplantılara katılımı arttırmak için maddi ve manevi desteklerde bulunmak,

11- Derneğin tüzüğünde belirtilen amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek amacıyla girişimlerde bulunmak, bu amaçla çalışma grupları, görev grupları ve komiteler oluşturmak,

12- Üyelikten çıkarma kararını vermek,

13- Onursal üyeleri belirlemek.

c- Denetleme Kurulu

Genel Kurul tarafından asil üyeler arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeleri 2 yıl için seçilir. Denetleme Kurulu seçimi izleyen 3 gün içinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan seçer. Denetleme Kurulu Genel Kurul’a bağlı olarak çalışır. Denetleme Kurulu, bir yılı geçmeyen aralıklarla veya gereken durumlarda denetleme görevini yaparak raporun bir suretini Yönetim Kurulu’na verir.

Denetleme Kurulu’nun Görevleri:

1- Derneğin karar, gelir ve gider defterlerini, makbuz ve diğer ilgili dosyaları incelemek,
2- Harcamaların Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu araştırmak ( Denetleme Kurulu Yönetim Kurulu kararlarına müdahale edemez),

3- Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini yazılı rapor halinde Genel Kurul’a sunmak,

4- Denetlemeler sırasında kanun ve tüzüğe aykırı işlemleri tespit ettiğinde Genel Kurul’u toplantıya çağırmak.

d- Onur Kurulu

Onur Kurulu, Genel Kurul tarafından 2 yıllığına seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Hekimlikte 25 yılını dolduran 1 üye, eskiden Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış 1 üye ve bu özelliklere sahip olmayan 1 üyeden bu kurulu oluşturur. Onur Kurulu, ilk toplantısında 1 başkan ve 1 sekreter seçer. Onur Kurulu, gerektiğinde, Başkanın çağrısı ile toplanır. Toplantı, Kurul üye sayısı çoğunluğu ile açılır.

Onur Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından iletilen konuları inceler, gerekirse konu ile ilgili kişileri, Yönetim Kurulu temsilcilerini ve tanıkları dinler, gerekirse yazılı ve sözlü görüşlerini alır, konu ile ilgili bir dosya hazırlayarak, sonucu bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. Kurul kararları, katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, eşitlik durumunda Başkanın taraf olduğu karar geçerlidir. Onur Kurulu ayrıca, her olağan Genel Kurul’dan yaklaşık 2-3 ay önce (tercihen çift yılların ocak ayı içinde) yeniden oluşturulacak Yönetim Kurulu için Genel Kurula önerilerde bulunur. Onur Kurulu'nun aldığı kararları uygulama yetkisi Yönetim Kurulundadır.

Madde-5: Yönetim Kurulu’na Bağlı Komiteler

Yönetim Kurulu kendisine bağlı çalışmak koşulu ile aşağıdaki komiteleri ve gerekli göreceklerini kurar, denetler ve çalışmalarına yön verir;

a- Duyuru ve Bülten Komitesi

b- Üyelik ve Devam Komitesi

c- Bilimsel Program ve Araştırma Komitesi

d- Mesleki Sorunlar ve Sosyal İşler Komitesi

 

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 6- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1- Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 YTL, yıllık olarak da 5 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul’dan onay alınmak şartı ile Yönetim Kurulu karar verir,

2- Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3- Dernek tarafından tertiplenen kongre, sempozyum, konferanslar ile çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7- Ulusal ve Uluslararası kuruluşlardan temin edilecek fon ve bağışlar,

8- Diğer gelirler.

Madde 7- Derneğin Borçlanması

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 8- Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5- İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 9-Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurul’da tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Yürürlük

Madde 9b – Bu tüzük değişikliğin yapıldığı Genel Kurul toplantısının kapanışından itibaren yürürlüğe girer.

Derneğin İç Denetimi

Madde 10- Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetleme kuruluşlarına da denetleme yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetleme kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulu’nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetleme Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetleme kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 11-Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurul’da fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurul’da fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurul’ca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bursa KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Hekimleri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm malları Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği’ne devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 12- Tüzükte Bulunmayan Maddeler:

Bu tüzükte bulunmayan konular için Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu esas alınır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı : İmzası :

Dr. Oğuz Basut Başkan

Dr. Hakan Coşkun Sekreter

Dr. Ömer Faruk İlhan Sayman

Dr. Erbil Atacan Veznedar

Dr. Sabit Günel ÜyeHakkında

Döviz Kurları

  •   1.-USD     31,1764.-TL
  •   1.-USD     31,1764.-TL

  •   1.-EUR     33,7284.-TL
  •   1.-EUR     33,8399.-TL